سرویس ها

اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
1 لایک اینستاگرام توضیحات 14,000  تومان 25000/100 فعال
2 فالور اینستاگرام توضیحات 29,000  تومان 500000/10 فعال
3 ویو اینستاگرام توضیحات 10,000  تومان 100000000/100 فعال
4 کامنت سفارشی اینستاگرام توضیحات 85,000  تومان 10000/10 فعال
فیس بوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5 لایک پست فیسبوک توضیحات 80,000  تومان 250000/100 فعال
6 لایک پیج فیسبوک توضیحات 380,000  تومان 100000/100 فعال
7 فالوور پروفایل فیسبوک توضیحات 150,000  تومان 10000000/1000 فعال
8 فالوور پیج فیسبوک توضیحات 120,000  تومان 100000/500 فعال
9 ویو فیسبوک توضیحات 140,000  تومان 100000000/500 فعال
تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
11 ممبر تلگرام توضیحات 55,000  تومان 50000/100 فعال
12 ویو پست آخر توضیحات 10,000  تومان 500000000/100 فعال
13 ویو ۵ پست آخر توضیحات 15,000  تومان 500000000/100 فعال
14 ویو ۱۰ پست آخر توضیحات 20,000  تومان 500000000/100 فعال
15 ویو ۲۰ پست آخر توضیحات 30,000  تومان 500000000/100 فعال
16 ویو ۵۰ پست آخر توضیحات 50,000  تومان 300000/100 فعال
17 ویو ۱۰۰ پست آخر توضیحات 90,000  تومان 300000/100 فعال
تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
18 ویو تیک تاک توضیحات 9,000  تومان 200000000/10 فعال